Ceník

Odměna za poskytované právní služby je zpravidla stanovena v závislosti na odborné a časové náročnosti dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna).

Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy.

Mimo odměny za poskytnutou právní službu má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při poskytování právní služby (vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné).

Nedohodne-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů, činí tato částka 300,-Kč na jeden úkon právní pomoci.

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.

Ve složitějších a časově náročnějších případech je zpravidla požadováno složení zálohy na poskytované právní služby.

K odměně za právní služby je vždy připočítána částka DPH dle aktuální sazby.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)